English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٤٠٢

تاريخچه و معرفی گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت 

 

براساس الويتهاي دانشكده بهداشت در زمينه راه اندازي تحصيلات تكميلي در رشته هاي مختلف و مخصوصا رشته هاي چند زمينه اي، راه اندازي رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني و اقتصاد بهداشت در مقطع ارشد در دستور كار قرار گرفت و از مهر 1395، رشته اقتصاد بهداشت در مقطع ارشد در دانشكده بهداشت و گروه بهداشت عمومي راه اندازي گرديد و در سال 1397 گروه علوم مديريت و اقتصاد سلامت با تصويب شوراي دانشگاه ايجاد گرديد. اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد در سال 1398 دانش آموخته شدند. در سال 1402 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آغاز گردید.